Issue 22, 2015

ISSN 2415-3206 (Print)

Management, 2015, 22: 19–24

URI http://en.menagement.knutd.edu.ua/19-24-22-2015

JEL Classification: O320

UDC 330.341.1

L. SELIVERSTOVA

Kyiv National University of Technologies and Design

MANAGEMENT OF INNOVATION POTENTIAL OF THE COUNTRY

Language: English

Abstract. In the article, the system approach to the strategic development of the country in which the state, through direct or indirect participation can effectively implement innovation policy. Formation of the organizational–economic system of innovation systematically invited to consider, namely in terms of subsystems scientific potential, innovative entrepreneurship, innovation and financial infrastructure subsystem.

Keywords: innovation policy, organizational, economic development, systematic approach, subsystem, innovation policy.

References

  1. Amosha, O. I. (2005). Innovatsiinii shliah rozvytku Ukrainy: problemy ta rishennіа [Innovative path of Ukraine development: problems and solutions]. Ekonomist, 6, 28–32 [in Ukrainian].
  2. Antoniuk, L. L., Poruchnyk, A. M. & V. S. Savchuk (2003). Innovatsii: teoriіа, mehanizm rozrobki ta komertsializatsii: Monografiіа [Tekst] [Innovations: theory, mechanism of development and commercialization]. Кyiv: KNEU [in Russian].
  3. Bilyk, R. S. (2013). Osnovni chynnyky rozvytku innovatsiinoi konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Foreign trade, economics, finance, law]. Zovnishnia torgivlia: ekonomika, finansy, pravo, 5–6, 104–109 [in Ukrainian].
  4. Volkov, O. I., Denysenko, M. P., Hrechan, A. P. etc. (2006). Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti Ukrainy [Innovative development of industry in Ukraine]. O. I. Volkov, M. P. Denysenko (Ed.). Kiyiv: KNT [in Ukrainian].
  5. Galchinskiy, A. (2007). Metodologiia skladnih sistem [Methodology of complex systems]. Ekonomika Ukrainy, 8, 4–18 [in Ukrainian].
  6. Garafonova, O. I. (2014). Osnovni napryamki otsinki innovatsiynogo rozvytku ta upravlinnya innovatsiyami na pidpriemstvah [Tekst] [The main directions of evaluation of innovative development and of innovation management in enterprises]. Naukovii zhurnal «Biznes inform», 3 (434), 100– 103 [in Ukrainian].
  7. Geets, V. M. & Seminozhenko, V. P. (2006). Innovatsiini perspektivi Ukrainy [Ukraine innovative prospects]. Kharkiv: Konstanta [in Ukrainian].
  8. Savchenko, V. F. & Grivko, S. D. (2013). Stan innovatsiinogo rozvytku promislovih pidpriemstv na derzhavnomu ta regionalnomu rivni [State of innovative development of industrial enterprises at national and regional level]. Naukovii visnik ChDIEU. Seriia 1. Ekonomika [Tekst]: zbirnik naukovih prats. Vipusk 1 (17), 58–63 [in Ukrainian].
  9. Fedulova, L. (2012). Kontseptualni modeli innovatsiinoi strategii Ukrainy [Conceptual model of Ukraine innovation strategy] Ekonomika i prognozuvannia, 1, 87–100 [in Russian].
  10. Cherep, A. V. & Vasileva, S. I. (2010). Rozvitok innovatsiinoi diialnosti v Ukraini v suchasnih umovah [Development of innovative activity in Ukraine in modern conditions]. Visnik Hmelnitskogo natsionalnogo universitetu, 5, T. 3, 7– 11 [in Ukrainian].

Full text   pdf

Reference to this article:

Seliverstova, L. (2015). Management of innovation potential of the country. Management, 22: 19–24