Issue 22, 2015

ISSN 2415-3206 (Print)

Management, 2015, 22: 25–34

URI http://en.menagement.knutd.edu.ua/25-34-22-2015

JEL Classification: O320

UDC [330.322+330.341.1]:65

I. HRASHCHENKO

Kyiv National University of Technologies and Design

S. KRASNIUK

Ukrainian State University of Finance and International Trade

THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN ENTERPRISES

Language: English

Abstract. We propose a scientific approach and practical advices on the formation of the concept of management of innovation and investment activity of enterprises aimed at enhancing of innovation and investment processes, product updating, in order to increase its competitiveness.

Keywords: innovation, innovation and investment model of development, innovation and investment processes.

References

  1. Hryshchenko, I. M.& Ihnat’yeva, I. A. (2012). Formuvannia adaptyvnoi systemy zabezpechennia enerhoefektyvnosti funktsionuvannia sub»iektiv hospodariuvannia realnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Tekst] : Monohrafiia. [Formation of adaptive system of effective energy providing in businesses of real sector of Ukraine economy] [Text]: Monograph. Kyiv: Vydavnytstvo «Kafedra» [in Ukrainian].
  2. Hrashchenko, I. S. & Martynenko, M. M. (2005). Onovlennia produktsii pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Tekst] [Renewing of enterprise products in modern economic conditions] [Text]. Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu tekhnolohii ta dyzaynu. Zb. nauk. prats’, 4 (Spetsvypusk), 98-100 [in Ukrainian].
  3. Hrashchenko, I. S. (2011). Innovatsiini faktory rozvytku ta aktyvizatsii diial’nosti pidpryemstv sfery posluh [Tekst] [Innovative factors of development and activity activation of service industries] [Text]. Ekonomika, finansy, pravo, 9, 21-27 [in Ukrainian].
  4. I. A. Ihnat’eva, V. V. Mykytenko (Eds.). (2010). Formuvannia potentsialu sotsial’no-ekonomichnykh ta orhanizatsiinykh zmin: [Tekst] [Formation of the potential of socio-economic and organizational changes:] [Text]. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy i KNUTD MON Ukrainy, Vyd-vo PP Vyshnemyrs’kii V.S.[in Ukrainian].
  5. Hryshchenko, I. M. & Ihnat’yeva, I. A. (2012). Formuvannia kontseptsii zabezpechennia enerhoefektyvnosti funktsionuvannia sub»ektiv hospodariuvannia real’noho sektoru ekonomiky Ukrainy [Tekst] [Formation of the concept of effective energy providing in businesses of real sector of Ukraine economy] [Text]. Kyiv: «Kafedra» [in Ukrainian].

Full text   pdf

Reference to this article:

Hrashchenko, I., Krasniuk, S. (2015). The concept of management of innovation and investment activity in enterprises. Management, 22: 25–34