Issue 22, 2015

ISSN 2415-3206 (Print)

Management, 2015, 22: 42–49

URI http://en.menagement.knutd.edu.ua/42-49-22-2015

JEL Classification: M410

UDC 338.45:658.8:631.3

V. SHCHERBAK

Kyiv National University of Technologies and Design

S. MARCHENKO

Interregional Academy of Personnel Management

PRICING BASED ON PERCEPTION OF THE PRODUCT VALUE BY AGRICULTURAL MACHINERY CONSUMERS

Language: English

Abstract. The paper deals with the authors’ research into substantiation of theoretical, methodological and practical principles of formation and implementation of a marketing logistics system of pricing of agricultural machinery manufacturers based on perception of the product value by agricultural machinery consumers. It substantiates the advisability of implementing a system of logistics support for marketing customer service policy in agricultural machinery industry produce markets, which helps manufacturers to gain sustainable competitive edges.

Keywords: logistics marketing pricing system, agricultural machinery manufacturer, market conditions, and customer service.

References

 1. АBC-analyz [ABC analysis] [Electronic resource] (n.d.). wikipedia. org Retrieved from ru.wikipedia.org/wiki/ABC-анализ 130.html [in Russian].
 2. Alekseev, A. A. (2001). Marketynhovye pryntsypy optymyzatsyy hlubyny assortymenta produktsyy [Marketing Principles for the Product Range Depth Optimization]. Marketynh y marketynhovye yssledovanyya v Rossyy [Marketing and Market Research in Russia], 6, с. 4 – 12 [in Russian].
 3. Voskobiy, Yu. P. (2012). Funktsionuvannia tsinovoho mekhanizmu v suchasnykh umovakh rozvytku ahrarnoho rynku [The pricing mechanism operation in the current context of the agrarian market development]. Ekonomika APK, 1, 185 – 187 [in Ukrainian].
 4. Herasymchuk, V. V. & Boyko, O. V. (2007). Kompleksnyi marketynhovyi analiz diial’nosti pidpryiemstv-vyrobnykiv produktsii sil’s’kohospodars’koho mashynobuduvannia [Complex marketing analysis of agricultural machinery manufacturers activities]. Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta menedzhment». [Economic sciences. “Economy and management” Series], 4 (14), 12 – 16 [in Ukrainian].
 5. Zhehus, O. V. (2006). Formuvannia marketynhovo-orientovanoi tsinovoi [Formation of Marketing-Oriented Pricing Policy at Retail Trade polityky v pidpryemstvakh rozdribnoi torhivli Enterprises]. Candidate’s thesis. Kharkiv. Derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli [in Ukrainian].
 6. Kupivlia material’no-tekhnichnykh resursiv dlia vyrobnychykh potreb sil’s’kohospodars’kymy pidpryiemstvamy u 2012 rotsi [Purchases of material and technical resources for manufacturing purposes of agricultural enterprises in 2012]. Kiev: Statistical bulletin, 2013 [in Ukrainian].
 7. Lukun, E. V. (2008). Klasternyy analyz kak metod sehmentatsyy rynka sel’skokhozyaystvennoy tekhnyky [Cluster analysis as an agricultural machinery market segmentation technique]. Bulletin of the Altai State Agrarian University, 8(46), 91 – 95 [in Russian].
 8. Metod «Dyahramma Ysykavy» [The Ishikawa Diagram Method] [Electronic resource] (n.d.). inventech.ru Retrieved from www.inventech.ru/pub/ methods/metod-0019 [in Russian].
 9. Naiavnist’ sil’s’kohospodars’koi tekhniky ta enerhetychnykh potuzhnostei u sil’s’komu hospodarstvi u 2012 rotsi [Availability of agricultural machinery and power capacities in the agricultural sector in 2012]. Kiev: Statistical bulletin, 2013 [in Ukrainian].
 10. Ovcharenko, N. H. (2008). Yspol’zovanie marketynha vzaymodeistviia v polytyke prodvyzheniia kombainovoi tekhnyky sel’khoztovaroproyzvodyteliam [The use of relationship marketing in combine machinery promotion policy designed for agricultural commodity producers]. Economic bulletin of Rostov state university, 6, Ch. 3, 188 – 193 [in Russian].
 11. Pogodayev, S. E. (2013). Marketing of works as a source of the new hybrid offerings in widened marketing of goods, works and services. Journal of Business and Industrial Marketing, 28 (8), 638-648.
 12. Ul’ianchenko, O. V. (2006). Formuvannia ta vykorystannia resursnoho potentsialu v ahrarnomu sektori: monohrafiia [Resource potential generation and utilization in the agrarian sector: monograph]. Kharkiv: KhNAU im. V. V. Dokuchayeva [in Ukrainian].
 13. Kotler, F. Tsenoobrazovanye na osnove potrebytel’skoy tsennosty [Pricing based on consumption value]. [Electronic recourse] About marketing. Retrieved from http://www.bci-marketing.aha.ru/content/tsenoobrazovanie [in Russian].

Full text   pdf

Reference to this article:

Shcherbak, V., Marchenko, S. (2015). Pricing based on perception of the product value by agricultural machinery consumers. Management, 22: 42–49