Issue 22, 2015

ISSN 2415-3206 (Print)

Management, 2015, 22: 9–18

URI http://en.menagement.knutd.edu.ua/9-18-22-2015

JEL Classification: I230

UDC 658.532:658.27

N. KRAKHMALYOVA

Kyiv National University of Technologies and Design

THE TOOLS OF COMMUNICATION ACTIVITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Language: English

Abstract. The article studies the nature of communication, which is a systemic phenomenon and possesses the element base. There has been analyzed their impact on the successful functioning of universities, studied university trend of communication activities in Ukraine. There has been defined the assignments of university communication activities, considered a rational set of higher education institution communications as a single functional direction where all the tools of communication are coordinated. That will most effectively bring the information to the target audience.

Keywords: European education cooperation, educational services market, higher education institutions of Ukraine, communication tools, consumers of educational services, international education exhibitions, university logo, public relations.

References

 1. Bekker, E. H., Burdelova, T. N. & A. Yu. Yudanov (2012). Brend y ekonomycheskaya ustoychyvost’ vuza: monohrafyya [Brand and economic sustainability of the university: monograph]. Moscow: KNORUS [in Russian].
 2. Hryffyn, Em. (2015). Kommunykatsyya: teoryya y praktyka. [Communication: Theory and Practice.] (Naumenko A. A, Trans). Kharkiv: Yzd-vo «Humanytarni Tsentr» [in Russian].
 3. Hryshchenko, I. M. (Eds.). (2012). Ekonomichni umovy zabezpechennia yakosti osvitnikh posluh u systemi vyshchoi osvity [Economic conditions of educational services quality providing in higher education]. Кyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
 4. Katlyp, Skot M., (2005). Pablyk ryleyshenz. Teoryya y praktyka, 8-e yzd. [Public relations. Theory and Practice, 8th ed.]. (Senter, Alen, Kh., Brum, Hlen Trans). Uch. Pos. Moscow: Yzdatelskiy dom «Vylyams» [in Russian].
 5. Kotler, F., Karen, F. & Foks, A. (2011). Stratehichnyi marketynh dlia navchal’nykh zakladiv [Strategic marketing for educational institutions]. (Trans). Кyiv: UAM, Vyd. Khimdzhest [in Ukrainian].
 6. Krasyuk, Y. N. (Eds.). (2013). Marketynhovye kommunykatsyy: Uchebnyk [Marketing communications: Textbook]. Moscow: YNFRA-M [in Russian].
 7. Hryshchenko, I. M. & Krakhmal’ova, N. A. (2012). Instrumenty ta formy marketynhovoi komunikatsii na rynku osvitnikh posluh [Tools and forms of marketing communication in the educational market]. Efektyvnist’ orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy [The effectiveness of the organizational and economic mechanism of innovative higher education development in Ukraine.] KNUTD Bulletin, Tem. vyp. 4 [in Ukrainian].
 8. Krakhmal’ova, N.A. (2011). Vystavka yak instrument formuvannia osvitnikh posluh v Ukraini [The exhibition as a tool for educational services forming in Ukraine]. Proceedings from: Zvitna naukova konferentsiya IVO NAPN Ukrayiny «Nauka i vyshcha osvita: problemy vzayemodiyi ta intehratsiyi» – Reporting scientific Conference of Pedagogical Sciences of Ukraine «Science and Higher Education: Issues of cooperation and integration» [in Ukrainian].
 9. Mat’yash, O. Y., Pohol’sha, V. M., Kazarynova, N. V., Byby, S. & Zarytskaya, Zh. V. (2011). Mezhlychnostnaya kommunykatsyya: teoryya y zhyzn’ [Interpersonal communication: theory and life]. O. Y. Mat’yash (Ed.). St. Petersburg: Rech’ [in Russian].
 10. Orban-Lembryk, L. Ye. (2010). Psykholohiya profesiinoi komunikatsii: navchal’nii posibnyk [ Psychology of professional communication: a training manual]. Chernivtsi: Knyhy – XXI [in Ukrainian].
 11. Rudelius, V. ,Ozaryan, O. M., Vynohradov, O. A. etc. (2005). Marketynh. Pidruchnyk [Marketing. Textbook]. O. I. Sydorenko, P. S. Red’ko (Ed.). Кyiv: Navchal’no-metodychnyi tsentr «Konsortsium iz udoskonalennia menedzhment- osvity v Ukraini» [Training Center «Consortium for education management enhancement in Ukraine»] [in Ukrainian].
 12. Chichanovs’kyi, A. A. & Starish, O. H. (2010). Informatsiini protsesy v strukturi svitovykh komunikatsiinykh system. [Information processes in the structure of global communication systems]. Pidruchnyk. Кyiv: Hramota [in Ukrainian].
 13. Sharkov, F.Y. (2006). Sovremennye marketynhovye kommunykatsyy. Slovar’-spravochnyk [Modern marketing communications. Dictionary]. Moscow: Yzd «Al’fa-Press» [in Russian].
 14. Yan, V. Vyktor. (2003). Prodvyzhenye. Systema kommunykatsyy mezhdu predprynymatelyamy y rynkom [Promotion. The system of communication between entrepreneurs and the market]. Kharkiv: Yzd-vo Humanitarnyi Tsentr [in Russian].

Full text   pdf

Reference to this article:

Krakhmalyova, N. (2015). The tools of communication activity of higher educational institutions of Ukraine. Management, 22: 9–18